Dalarnas Byggnadsvårdspris

uppmuntrar goda insatser för bevarande av lokalt byggnadsskick och kunskap inom äldre hantverkstekniker samt nyskapande på traditionell grund och med rötterna i Dalarna.

Priset instiftades 2015 och delas ut vartannat år. Vem som helst kan nominera sig själv eller annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser. Dalarnas Byggnadsvårdspris belönar goda exempel på vård av en hel bebyggelsemiljö, restaurering av en enskild interiör, renovering för ny funktion eller nyskapande byggande med traditionella material och tekniker.

2019 års vinnare av Byggnadsvårdspriset

Juryomdömen övriga finalister

Det äldre boningshuset på Forsgärdsgattu 14 som är en timmerstomme har höjts med fyra stockvarv för att utnyttja vindsplanet som boyta med fullgod höjd. Detta påvisar timmerkonstruktionens flexibilitet med möjlighet att utöka byggnadsvolymen på höjden, vilket
kan vara ett mycket bra alternativ till en utbyggnad i markplan. Höjning av timmerstommar sker sällan idag, men var mycket vanligt förekommande förr och tillhör Dalarnas byggnadstradition. Boningshuset som länge stått obebott och var i eftersatt underhåll har genom höjning av timmerstommen kunnat bevaras på plats i gårdssammanhanget utan att förändra gårdsstrukturen.

Lycka till med sluttampen av renoveringen!

Den nybyggda lilla grönsaksboden invid grusvägen vid Övre Glamsarvets bergsmansgård är verkligen en liten pärla. Ingen kan passera förbi utan att lägga märke till den. Boden har lånat lite av sitt formspråk från en av de mindre byggnaderna vid Stabergs bergsmansgård.
Frånsett det landmärke den blir för de som vandrar längs leden ”vattnets väg”, är den ett fint exempel på användande av äldre byggnadstekniker. Stommen är av stolpkonstruktion med fyrkantsvirke i bjälklag, hörnstolpar och hammarband, allt från egen skog.
De sidostabiliserande snedsträvorna är enklare i avbarkat rundträ – ett sätt som var vanligt förr.
På utsidan är stommen klädd med locklistpanel som målats med Falu Rödfärg Original Röd slamfärg och grundläggningen är med staplad natursten utan betongfogar eller fundament.
Det mest anmärkningsvärda är dock taket som är klätt med träspån – så kallad pert. Spånen spikas omlott i tre lager och tjäras för att stå emot väta. En taktäckningsmetod som var mycket vanlig förr men som i princip inte överhuvudtaget används idag.
Fönstret och dörren är återbrukade från äldre byggnader.
Ägarna har gjort allt arbete själv eller tillsammans med vänner.
Som exempel på ett nytt hus som använder gamla byggnadstekniker är den lilla grönsaksboden värd en eloge.
Den anrika gamla tryckeribyggnaden och det tornprydda bostadshuset i Korsnäs vid infarten tillFalun känns igen av många. Byggnaderna har funnits på platsen sedan omkring sekelskiftet 1900och utgör tidstypiska exempel på den panelarkitektur som var vanligt förekommande.Tryckeriets fasader har på nytt målats med faluröd slamfärg som bryts av med vitaoljefärgsmålade detaljsnickerier och listverk. Bostadshusets falsade skivtäckta plåttak harommålats i den vanliga engelskt röda kulören. Det tillhörande uthuset har säkerställts genom attstommen lyfts från marken vilket garanterar byggnaden en fortsatt lång livslängd. Åtgärdernavisar ett varsamt förhållningssätt och att kontinuerligt underhåll med rätt material och metoderbäst bevarar historiska byggnader.
En gruvarbetarstuga i Gamla Herrgården har med varsam hand demonterats och återuppbyggts på ny grundläggning och med ny skorsten. Trots ett mycket omfattande rivningsarbete är arbetarbostadens autenticitet bevarad, tack vare att det ursprungliga byggnadsmaterialet märkts upp inför demontering och återanvänts vid återuppbyggnaden. Byggnadsvårdsprojektet genomsyras av varsamhet, noggrannhet och av respekt till byggnadens material, detaljer, och årsringar.

De lerputsade väggarna som står ofärgade och det enkla, ofta upplagade byggnadsmaterialet vittnar om gruvarbetarfamiljens enkla tillvaro, patinan om familjens närvaro och sysslor. Gruvstugan erbjuder en rörande tidsresa och utgör en länk mellan dagens falubor och gruvstadens bistra vardagsliv vid början av förra seklet.

Insatsen har räddat en välbevarad gruvstuga från ett långt gånget förfall, vilket är av stor betydelse för världsarvsstaden Falun.

Den timrade och rödfärgade bagarstugan i byn Rot i Älvdalen ingår i en traditionell agrargårdsmiljö. Byggnaden utgör gårdens äldsta bostadshus och är sannolikt uppförd under 1700talet. Familjen som äger gården har med stor entusiasm låtit genomföra detta gemensammaprojekt och resultatet visas i en varsam renovering med stor respekt för byggnadens ursprungligamaterial. Stort arbete har lagts på att rekonstruera bakugnen och skorstenen. Nya tillägg är välanpassade till husets karaktär såsom kammarens väggbeklädnad av lumppapp. Sparade interiöreroch spår av tidigare verksamheter har bevarat den påtagliga historiska stämningen.

NOMINERA

Nomineringen för år 2021 öppnar den 1 december 2020. Vem som helst kan nominera sig själv eller en annan privatperson, förening eller företag för goda byggnadsvårdsinsatser. Det kan handla om vård av en hel bebyggelsemiljö, restaurering av en enskild interiör, renovering för ny funktion eller nyskapande byggande i traditionella material och tekniker.

PRISUTDELNINGEN den 18 maj 2019

Priset delades ut vid Gamla stugan i Gonäsheden lördagen den 18 maj 2019. Prisutdelare var landshövding Ylva Thörn. Förutom äran föräras vinnaren diplom samt en plakett av brons, skapad och formgiven av konstnären Ebba Matz.