Jury

JURYMEDLEM

Marina Andersson

Representant för Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund
Hembygdskonsulent

JURYMEDLEM

Jacob Hidemark

Representant för Falu Rödfärg
Arkitekt SAR/MSA

JURYMEDLEM

Stefan Östberg

Representant för Dalarnas museum
Byggnadsvårdshantverkare

JURYMEDLEM

Anna Hagland

Representant för Länsstyrelsen Dalarna
Antikvarie

Marina Andersson

Representant för Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund
Hembygdskonsulent

I vilka sammanhang har du arbetat med byggnadsvård och vad har din roll då varit?

Jag har arbetat som verksamhetsledare för två personmuseer, Mårbacka minnesgård och Erlandergården, där byggnaderna varit centrala i berättelsen om de människor som levt där. Framför allt Mårbacka minnesgård har ett stort bevarandevärde. Där diskuterades ständigt frågan om bevarande kontra anpassning till besöksverksamheten. Under min tid som sektionsledare på Jamtli historieland arbetade jag med historiska miljöer och byggnader med högt bevarandevärde, men som samtidigt skulle användas i rollspelsmiljöer. Mitt uppdrag var att förmedla hur människor levt i dessa byggnader och miljöer, under vilka omständigheter de byggts och vilka material som var vanliga för tiden. Om Mårbacka var en ”monterverksamhet” var Jamtli Historieland i högre utsträckning en hands on verksamhet där besökare förväntades inte bara se och lyssna, utan också känna, lukta och smaka (fast kanske inte nödvändigtvis på byggnaderna).

Vad innebär byggnadsvård för dej?

För mig är byggnadsvård inte begränsat till ett estetiskt värde, utan även ett bruksvärde. Byggnadsvård handlar om kunskapen att bevara byggnader och samtidigt utveckla dem så att de kan användas idag och i framtiden. Byggnadsvården är liksom all historia relevant därför att den lär oss historiska perspektiv på byggande. Inom byggnadsvården upprätthålls kunskaper om äldre tiders tänk runt materialval och tekniker som ger långsiktig hållbarhet.

Berätta om ett av dina bästa husminnen

Mitt starkaste minne från en byggnad är Selma Lagerlöfs Mårbacka som bär på flera olika årsringar. Husets stomme är bevarad och den ursprungliga planlösningen finns kvar. Exteriören är dock totalförändrad. Selma byggde ut och omgestaltade huset i en stil som var främmande för socknen, vilket gör att huset sticker ut i landskapet. Detta skulle kunna betraktas som ett byggnadsvårdsbrott, men detta till trots är byggnaden idag skyddad och inga ingrepp i huset får göras. Husets värde är förstås bundet till historien om Selma och hur hon skapade sin plats i landskapet. Här är byggnadens årsringar, alltså både den ursprungliga byggnaden och Selmas senare tillägg och omgestaltning värdefulla.

Ditt byggnadsvårdstips

Skaffa kunskap är mitt bästa tips. Jag upplever ibland att man renoverar utifrån något allmängiltigt ”förr-i-tiden-perspektiv” som inte har något med den faktiska tiden eller byggnaden att göra. En gammaldags stil eftersträvas ofta, utan reflektion kring hur det aktuella huset verkligen såg ut i äldre tider, vilka material som användes och hur man byggde. Utforska din byggnad, eftersök äldre bilder av den eller kolla in detaljer på hus av samma typ.

Jacob Hidemark

Representant för Falu Rödfärg
Arkitekt SAR/MSA

I vilka sammanhang har du arbetat med byggnadsvård och vad har din roll då varit?

Mitt största och längsta byggnadsvårdsuppdrag är arbetet som slottsarkitekt för Tullgarns slott. Tullgarn är inte bara slottet utan även ett stort antal byggnader i slottets omgivning. Jag har haft den rollen i drygt 20 år och därigenom fått en lång och djup kunskap om byggnaderna. Det har medfört att jag kan följa hur de åtgärder vi gör på husen åldras – vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Vad innebär byggnadsvård för dej?

Byggnadsvård för mig är att göra precis lagom mycket. Lite snett, skevt och slitet är kvalitéer som lätt kan raderas om man inte är tillräckligt lyhörd. Det är alltid bättre att göra för lite än för mycket. Att vårda gamla byggnader är alltid relevant. Nya hot uppstår ständigt och kan vara av olika natur. Dagens elpriser kan vara ett sådant hot med slentrianmässiga tilläggsisoleringar och fönsterbyten som följd.

Berätta om ett av dina bästa husminnen

Under 1990-talet reste jag runt i Bergslagen och Dalarna och letade upp gamla industriminnen inne i skogarna. Ofta i en skog djupt nere i en bäckravin eller uppe på ett berg. Det var allt från nedlagda hyttor, gruvlavar till tegelbruk och sågverk. Dessa byggnader, eller det som är kvar av dem, förmedlar ofta en stark formupplevelse då de inte ser ut som hus gör mest utan är helt skapade efter de nödvändiga moment de ska hantera.
Erfarenheterna från dessa byggnader, deras uttryckskraft och materialitet, har varit en stor inspirationskälla för mig vid ritandet av nya hus. Inte som förlagor att kopiera utan mer som inspiration på hur bekymmerslöst och pragmatiskt de som skapade dem löst de problem de hade att hantera.

Ditt byggnadsvårdstips

Mitt tips inför att man börjar arbeta med en historisk byggnad är att mäta och rita upp den noggrant. Det ger en förståelse för huset som växer fram under arbetet. Hur saker sitter ihop och hur de är konstruerade. Sen är naturligtvis all historik man kan hitta i form av bilder och text en ovärderlig bas för de beslut man alltid måste ta. Min erfarenhet i ambitiösa restaureringar är att antalet frågeställningar man ställs inför, och behöver fatta beslut om är minst lika många som när man ritar ett nytt hus från grunden.

Stefan Östberg

Representant för Dalarnas museum
Byggnadsvårdshantverkare

I vilka sammanhang har du arbetat med byggnadsvård och vad har din roll då varit?

Jag har varit egenföretagare i byggnadsvårds branschen sedan 1989 med trähantverk som min grej. Jag har även suttit i styrelsen i Svenska byggnadsvårdsföreningen. Då arbetade jag på föreningens byggnadsvårdsläger, arrangerade kurser, föreläsningar m.m. Under senare år har jag intresserat mig för Dalarnas timmerhuskultur. Medeltida timmerhus har blivit ett huvudspår och jag har även renoverat ett antal av dem.

Vad innebär byggnadsvård för dej?

För mig är hantverket det viktigaste, men även materialkvalitet i äldre byggnadsdelar och vid komplettering idag. Goda material och metoder är en förutsättning för att skapa byggnader som håller över tid och som går att laga.

Berätta om ett av dina bästa husminnen

När jag för första gången mötte eldhuset på Zorns gammelgård byggt ca 1237, Nordens äldsta boningshus i liggtimmer. Byggt just för att skapa skydd och trygghet. Jag brukar stå vid huset och tänka på allt som hänt i värden under dom ca 800 åren sen det byggdes. Eldhuset har gett mig lärdom om vilket fantastiskt material trä är.

Ditt byggnadsvårdstips

Håll det enkelt. Bygg reparabelt så det går att laga och var noga med
materialkvaliteten. Upptäck lokala byggnadstraditioner genom att se dig omkring i närmiljön. Hur ser byggnaderna i grannskapet ut? Försök att få ditt objekt att smälta in.

Anna Hagland

Representant för Länsstyrelsen Dalarna
Antikvarie

I vilka sammanhang har du arbetat med byggnadsvård och vad har din roll då varit?

I min yrkesroll idag som antikvarie på länsstyrelsen ser jag till att vår lagstiftning inom kulturmiljövården efterföljs samt att skapa förutsättningar och möjligheter för att bevara och värna om Dalarnas byggnadstradition och kulturmiljöer. Som antikvarie ansvarar jag för byggnadsminnen och det kyrkliga kulturarvet i fem av Dalarnas läns kommuner, där byggnadsvården naturligt är central.

Vad innebär byggnadsvård för dej?

Byggnadsvård för mig är att låta det ta tid och inte göra något förhastat, att vara varsam, att tänka långsiktigt och hållbart, vilket alltid kommer att vara relevant, både för miljö och människor.  Att använda traditionella metoder och material är självklart.  Att arbeta för kulturmiljön är att värna om människors livsmiljö och historia. Förståelsen för detta skänker helhet.

Berätta om ett av dina bästa husminnen

Att komma upp på en fäbodvall i Älvdalen och se spåren av de människor som före oss levde sina liv där på sommaren i hopp om att överleva. Det grånande timret, byggnadernas konstruktion och byggnadsdetaljer såsom knutskallar, det naturvuxna virket berättar sin historia. Att sedan höra korpen klaga i skogen skapar för mig tillsammans, en känsla av förståelse och sammanhang som människa.

Ditt byggnadsvårdstips

Mitt bästa byggnadsvårdstips är att komma ihåg att vi endast ”lånar” våra byggnader och miljöer. Att vi därför anammar långsiktighet i bevarandet samt skapar förståelse för kulturmiljön i sin helhet.

Bedöma byggnadsvård

Juryn utser ett mindre antal finalister, besöker byggnaderna och deras byggnadsvårdare för att få veta mer om genomförandet och för att uppleva resultaten på plats.

Grundläggande i juryns bedömningsarbete är:

  • Respekt till byggnadens originalutförande och årsringar.
  • Hänsyn till omkringliggande bebyggelse och lokalt byggnadsskick.
  • Kloka teknik- och materialval.
  • Omsorgsfull formgivning med harmoniserande proportioner och detaljer.
  • Främjande av långsiktigt bruk.

Juryn består av representanter för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas museum, Falu Rödfärg och Länsstyrelsen Dalarna.