Bevara - använda - utveckla

Bevara - använda – utveckla. Byggnadsvård handlar om att se och bevara det gamla, om att modernisera byggnader på ett varsamt sätt så att de kan fortsätta att användas i framtiden liksom om att ta hänsyn till omgivningens byggnadsmiljö vid ny- och tillbyggnad. Byggprojekt som uppfyller ett eller flera av dessa ledord är byggnadsvårdsprojekt i verklig mening.

Bevara

En eller flera byggnader har bevarats tack vare större räddningsåtgärder eller genom en längre tids underhåll med flera små punktinsatser. Projektet har alltigenom genomsyrats av varsamhet och tillämpning av äldre byggtekniker och material som fanns i byggnaden sedan tidigare.

Använda

En äldre byggnad har anpassats för att motsvara dagens behov. Anpassning handlar om så väl modernisering och tillbyggnad av bostadshus som om att ge övergivna byggnader nya funktioner genom ombyggnad. Förändringarna har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och främjar ett långsiktigt bruk och underhåll.

Utveckla

En helt ny byggnad som motsvarar dagens normer och komfortkrav har uppförts bland äldre bebyggelse. Byggnadens placering i landskapet, dess skala och proportioner, fasadmaterial och kulörer tar hänsyn till omgivningens karaktär och till lokal byggnadstradition.